Npaj Mus Kawm Ntawv Qib Kindergarten

Nyeem ntawv, Sau ntawv thiab Sib Tham nrog koj tus me nyuam txhua hnub!

Hu mus teem ib lub sij hawm Ntsuam Xyuas Me Nyuam Yaus thaum muaj hnub nyoog 3 txog 5 xyoos- ntsuam xyuas thaum mos dua yuav zoo dua!

  • Lub Chaw Khiav Dej Num Ntsuam Xyuas Me Nyuam Yaus:
    651-632-3746

Xyuas kom koj tus me nyuam txhaj tshuaj txhawb nruab zog cev txhij.

  • Minnesota txoj kev pab txhaj tshuaj txhawb nruab zog cev:
    651-201-5503

Mus xyuas thiab xaiv lub tsev kawm ntawv.

  • Hu rau Chaw Rau Npe Neeg Kawm Ntawv kom Paub  Meej Ntxiv:
    651-632-3706

Tswv yim pab koj npaj koj tus menyuam mus kawm ntawv

Lub 9 Hli Ntuj

Lub 10 Hli Ntuj

Lub 11 Hli Ntuj

Lub 12 Hli Ntuj

Lub 1 Hli Ntuj

Lub 2 Hlis Ntuj

Lub 3 Hlis Ntuj

Lub 4 Hlis Ntuj

Lub 5 Hlis Ntuj

Lub 6 Hlis Ntuj

Lub 7 Hli Ntuj

Lub 8 Hli Ntuj