Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Qhia koj tus menyuam kom paub xyaum ua raw li tej cai thaum piav rau nws thiab ua raw li thaum lwm tus kom nws ua. Ua ntej yuav mus kawm ntawv rau kindergarten, coob tus menyuam muaj peevxwm zaum tau rau ntawm ib lub sijhawm twg, khwsyees li ntawm 15 feeb, thiab ua raw li lwm tus qhia kom nws ua xws li hais los ntawm tus xibfwb.

Kev ua si nrog menyuam

Npaj kom muaj ib lub sijhawm rau ntawm ib hnub twg uas yog koj thiab koj tus menyuam zaum twj ywm rau ntawm ib lub sijhawm twg. Kev nyeem ntawv los yog kev ua si nrog khoom, qhov no yog ib qho uas zoo rau kev cob qhia kom tej menyuam zaum taus ntev li ntawm 15 mus rau 20 feeb.

Kev mloog thiab ua raw li lwm tus hais nws tseem ceeb heev uas lawv yuav kawm tau ua pab ua pawg, kawm nyob rau hauv hoob, thiab nkag siab txog tej xovxwm uas muab qhia. Tham txog tias thaum yuav ua ib tug neeg txawj mloog no yuav ua licas. Tham txog tej cai tseem ceeb hauv tsev kawm ntawv kom koj tus menyuam paub txog kev xyuam xim thiab zoo siab.

Pab xyaum koj tus menyuam txog kev xyaum mloog thiab ua raw li lwm tus hais uas yog ua si nrog rau lawv xws li “Ua raw li tus coj hais” nrog rau koj tus menyuam.

Xyaum ua li nrog rau “lub xovtooj” nrog rau koj tus menyuam, koj tsev neeg, thiab phoojywg. Muab txhua tus coj los zaum ua ib lub vaj voog thiab kom ib tug xuav kauv ua lus los yog ib nqe lus rau ib tug pob ntseg ces kom tus ntawv ho xuav toj mus rau lwm tus. Tus toj ho xuav rau tus toj ntxiv, thiab ua li no kom rov los txog tus pib. Lub homphiaj ntawm qhov kev ua no yog kom tus neeg kawg ntawv nws rov qhia ib nqe lus los yog sob lus thaum pib ntawv rov rau tus neeg pib.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Muab ntawv los yog khoom ua si tso rau hauv vaj hauv tsev! Muab tej tsiaj ntawv uas dej ntub yuav tsis puas coj los lo rau hauv chav da dej kom pom thaum mus da dej. Pab koj tus menyuam “xyaum sau tej menyuam ntawv” thiab muab tso rau hauv chav ua noj uas yog coj los pab tus menyuam thaum nws los ua noj. Muab tej tsiaj ntawv uas twb muab tis rau tej tsiaj ntawv coj los lo rau ntawm tob yis.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Ua kom koj tus menyuam muaj ntau yam kev ua si uas yog tuam phov rau nws tus kheej. Ua ntej yuav mus kawm ntawv kindergarten, muaj coob tus menyuam yeej txawj khiav, dhia, ua vaiv vias, thiab txawj npas. Feem coob ntawm 4 mus rau 5 xyoos ntawm cov menyuam yeej txawj ncaws pob, cuam pob, txais pob, nce, sawv uas yog siv ib sab taw, paj paws, los yog ntog ua las ncas. Muaj qee tus kuj twb txawj dhia rhais ruam lawm.

monthly guide [PDF]