Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Cob txhawb kev xyaum pab, koomtes, sib faib ua/siv, thiab txhawj txog lwm tus. Pab qhia koj tus menyuam txog kev xyaum sib faib khoom ua si, faib ntawv nyeem, thiab lwm yam khoom siv. Tham nrog koj tus menyuam tias kev sib pab no muaj nqis npaum licas thiab kev koomtes nrog lwm tus.

Tsim kom muaj tsev neeg txoj cai rau kev coj cwjpwm thiab faj seeb kom txhua tus yuav tsum ua raw li. Xyaum txog kev ua raw li qhia. Tham nrog koj tus menyuam txog tej cai tias txoj twg thiab yog vim licas thiab tseem ceeb.

Kev ua si nrog menyuam

Qhia koj tus menyuam txog kev ua ub no nrog lwm tus thiab txog kev ua si. Nrhiav kev ua si ua muaj 2 leeg rov sauv.

Muaj kev ua si uas cov menyuam yuav tsum tau ua raw li hais, xws li tej kev ua li ua tis, “Ua raw li tus Coj hais,” los yog ib txoj kev kom sawv daws  ua raw li.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Nyeem los yog saib ntawv nrog koj tus menyuam txhua-txhua hnub. Tham nrog koj tus menyuam txog tej duab thiab tej dab neeg ua muab sau rau hauv. Qhia rau koj tus menyuam tias koj nyeem ntawv sab laug mus rau sab xis thiab thaum twg mam li tig rau sab nrauv, zaj dab neeg yog pib sab laug mus rau sab xis. Kuj cia koj tus menyuam tig nplooj ntawv thiab. Muab phau ntawv tuav tig rov qab, saib seb koj tus menyuam puas muaj peevxwm tig phau ntawv rov kom zoo li qub.

Nrhiav/muab ntawv thiab lwm tej ntawv uas luam rau koj tus menyuam tuav. Ua raw li koj tus menyuam qhov kev xav tau ua uas yog cia nws xaiv phau ntawv ib yam li tsheb ciav hlaus los yog miv.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Ua twb zoo tsuam saib tias koj tus menyuam tej tshuaj nkaug tiv thaiv kab mob twb nkaug tiav tag lawm. Tham los yog hu nrog koj tus kws khomob tham tias ua li ne tej tshuaj nkaug tiv thaiv puas tau nkaug tag. Khaws koj tus menyuam daim ntawv tshuaj nkaug tiv thaiv kab mob cia. Teem lub caij coj koj tus menyuam mus ntsib kws khomob ua ntej yuav mus kawm ntawv kindergarten.

Pab koj tus menyuam xyaum noj mov thiab ntxuav tes thiab ntxuav muag. Qhia koj tus menyuam kom xyaum tshuab ntswg thiab muab ntaub thaiv thaum tshuab ntswg. Tham rau koj tus menyuam txog kab mob thiab tej kab mob ntawv yuav ua rau lwm tus los yog yus muaj mob tau zoo licas.

monthly guide [PDF]