Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tam nrog koj tus menyuam txog ntawm tsev neeg, koj haiv neeg, thiab tej uas muaj nuj nqis. Tham nrog koj tus menyuam txog nws kev sib raug zoo ntawm nws nrog rau tsev neeg: tub, tij laug, thiab xeeb leej xeeb ntxwv. Tham txog tsev neeg kev ua noj ua haus thiab khaub ris khaub tsho hnav.

Muaj lub tsam thawj rau koj tsev neeg kawm txog lwm haiv neeg nyob rau hauv koj lub zej zos. Nyeem ntawv uas hais txog lwm haiv neeg los yog lwm lub teb chaws. Mloog yas suab uas tsim los ntawm lwm haiv neeg. Tham txog tej caij so uas koj tsev neeg muab coj los ua koomtxoos teev nco thiab lwm tsev neeg li caij so.

Kev ua si nrog menyuam

Muab koj tsev neeg tej duab uas thaij dhau lo rau koj tus menyuam neb muab tso ua ib phau ua ke. Sim nrhiav tej duab uas muaj tej neeg txheeb ze ntau tus. Xyaum sau ntawv, pab koj tus menyuam xyaum sau ib qho lus qhia txog daim duab seb nws pom muaj dab tsi. Tham thiab sau txog cov neeg nyob rau hauv daim duab ntawv, yog vim licas lawv thiaj yog ib tug neeg tseem ceeb, lawv kev txheeb ze rau koj tus menyuam thiab yog vim licas thiaj li ho thaij daim duab no.

Ua si uas yog “Kuv Tsev Neeg” qhov kev ua si nrog rau koj tus menyuam. Sau koj tsev neeg npe rau hauv ntaub ntawv thiab muab tso rau hauv ib lub phiab. Kom muab ib daim ntawv uas sau ib lub npe, thaum ntawv kom tus ntawv ua ib yam txog tus neeg ntawm lub npe dua li tsis pub qhia lub npe. Kom sawv daws twv seb tus neeg uas nws ua ntawv yog leej twg.

Koj puas paub lub teb chaws uas koj yug rau? Nrhiav tej phau ntawv uas muaj tej duab neeg uas nyob rau hauv lub teb chaws ntawv, khaub ncaws, thiab daim av teb chaw. Kawm thiab tham txog tej zaub mov, khoom ua si, kev ua si, caij so, thiab lwm yam kev nyob noj mus los uas nws yog ib feem ntawm koj kev nyob rau hauv dhau los.

Khaws tsev neeg tej duab. Nrhiav tsev neeg tej duab uas thaij ua ke thiab ib leeg nrog rau tus laus hluas. Qhia rau koj tus menyuam muab txiav thiab muab los rau ntawm daim ntawv. Nug koj tus menyuam kom xaiv cov txiv neej rau txiv neej ho poj niam rau poj niam, cev nqaij daim ntawv rau cev nqaij daim ntawv, kev sib txheeb, hnub nyoog, thiab lwm yam. Nug tias “Koj xav licas …..?” nug txog cov neeg haus tej duab thaij.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Coj koj tus menyuam xyaum sau tej  rau hauv ntawv txog tej khoom yuav mus yuav noj, mus kiab khw thiab xav ntawv tawm. Nyeem tej lus ntawv tawm txhua-txhua hnub. Sau tej lus yuav koj tus menyuam nyiam (ib yam li “txiv tsawb”) siv xaum kob, mav kawm los yog xaum qhua xim.

Nrog koj t us menyuam sau pajhuam thiab hais tej lus sib dho. Hais tej yam txaus luag lom zem ua si ua ke. Hu ib zaj nkauj-hais kwv txhiaj ua kev.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Qhia koj tus menyuam kom nws xyaum hnav nws khaub ncaws. Pab koj tus menyuam xyaum hnav thiab hle tsho tiv no loj. Xyaum khawm tsho/ris, thiab swb ris, tsho, thiab tsho loj. Paj koj tus menyuam sia siv thiab khi nws nkawm khau.

monthly guide [PDF]