Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Muab khoom “toy – game” thiab lwm yam khoom hauv vaj-tsev coj los cob koj tus menyuam kom txhawj ua lwm yam, kom xyaum nug koj, thiab siv nws txoj kev xav.

Muab lub tsam thawj rau koj tus menyuam kom muaj kev sib cuag thiab ua si nrog lwm tus menyuam rau lwm txoj kev xws li: mus tom phoj, tej chaw ua si, mus rau tej chaw ceev/saib ntawv, mus tom tsev teev ntuj. Nrog koj tus menyuam tham txog kev tos yus zeeg tso, xyaum sib faib khoom ua si, thiab pab lwm tus neeg.

Kev ua si nrog menyuam

Cob koj mus menyuam kom xyaum tshawb fawb. Zais tej yam khoom me-me sab hauv tsev los yog sab nraum zoov thiab qhia kom koj tus menyuam mus nrhiav.

Cob koj tus menyuam kom xyaum siv hlua, hlaws, fawm, los yog tej khawm coj los xyaum ua ib txoj hlua caj dab, hlua tes los yog nws tsim ua lwm yam.

Muab lub sijhawm rau koj tus menyuam xyaum suav tej yam khoom me-me uas yog cov khoom no muaj cov loj-me, xaij sib txawv, xim sib txawv uas muab tso rau hauv ib lub thawv los yog ib lub tais.

Xyaum ua si nrog koj cov menyuam uas yog siv cov “board games” thiab lwm yam kev ua siv nrog koj tus menyuam.

Tej yam kev ua si no yuav pab qhia rau koj tus menyuam kom nws xyaum tias kom nws txawj tos txog yus zeeg tso thiab pab kom lawv kawm xyaum coj rub siab ntev thiab qhov no nws pab heev.

Tsim kom muaj ib qho chaw ua si rau hauv tsev nrog rau muaj tej khaub ncaws thiab lwm yam khoom uas muaj nyob hauv vaj-tsev uas muab lub tsam thawj rau koj tus menyuam siv nws txoj kev xav coj los muab cov khoom no siv ua si piv txwv.

Nrog koj tus menyuam tham kom lawv xyaum qhia lawv tus kheej rau lwm tus neeg thaum yus thawj zaug ntsib nrog rau lwm tus neeg thiab xyaum cog phoojywg.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tham nrog koj tus menyuam txog dab neeg uas koj tham qhia nrog rau nws thiab nug koj tus menyuam kom rov piav zaj dab neeg rov rau koj. Xaiv tej phau ntawv los yog nkauj uas sau zoo li pajhuam los yog tej yam uas muaj peevxwm qhia tau, kom nws yooj yim rau koj tus menyuam nco thiab qhia rau lwm tus.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Saib kom koj tus menyuam muaj peevxwm ua si uas yog tuam phov kom tawm fws taus rau ntawm txhua-txhua hnub, sab nraum zoov los haj yam zoo. Muaj coob tus menyuam yeej khiav tau, dia, nce, thiab ua vaiv-vias rau thaum lawm muaj hnub nyoog 4 xyoos.

monthly guide [PDF]