Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Cob koj tus menyuam kom ua yam tshiab thiab txawm hais tias thaum nws ua ib qho ntawv nws nyuaj los yuav tau txhawb lawv. Koj tus menyuam yuav ntsib yam tshiab txhua hnub nyob rau hauv tsev kawm ntawv. Txog rau thaum yuav nkag mus rau kindergarten, feem ntau ntawm cov menyuam yeej kam sim yam tshiab thiab ua kom tiav rau ib yam twg.

Kev ua si nrog menyuam

Tham nrog koj tus menyuam hais txog thaum ua ib qho dab tsi lawm, yuav tsum ua tiag-tiag. Qhia rau koj tus menyuam tias yog nyuaj npaum twg los yog nws rub nws lub siab ntev thiab mob siab, thaum kawg qhov nws ua yeej yuav ua tau tiav.

Nug koj tus menyuam, yog lub ntiaj teb no tsis muaj tsheb, xovtooj los yog T.V, tib neeg yuav ua licas. Nug koj tus menyuam seb nws nyuaj los yooj yim thaum ib tug neeg tsim ib yam khoom tshiab.

Tsim ib qho kev ua ub no nrog koj tus menyuam, tiam si qhov no yuav siv ob peb kauj ruam thiaj mam li ua tiav. Sau qhov hom phiaj ntawv tawm los. Koj sim cog ib daim qoob los yog ib daim vaj paj los yog tsim kom muaj ib lub hom phiaj.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Cob txhawb koj tus menyuam kom xyaum sau ntawv mus kev ua nws lus hais. Muab lub sijhawm rau tus menyuam los mus tham txog nws tsab ntawv thiab hais ua suab tawm los. Muab xaum qhuav, xaum kob thiab ntawv thiab cob txhawb koj tus menyuam kom xyaum sau ntawv uas yog kos nws lub npe. Sau koj tus menyuam lub npe kom ntau tau li ntau tau, qhov no yuav pab rau nws nco.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Pab cob koj tus menyuam kom xyaum noj mov li “tej neeg laus.” Ua ntej yuav mus nkag rau kindergarten, koj tus menyuam yuav tsum txawj zaum saum rooj noj mov, noj dua li tsis tos yus pab, thiab siv tais diav.

monthly guide [PDF]