Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Pab koj tus menyuam xaiv tej khaub ncaws hnav uas kom haum-thwj rau nws thaum lub sijhawm nyob hauv tsev thiab nyob nraum zoov. Kom lawv xaiv lawv li khaub ncaws, nws yuav pab rau lawm kom lawv zoo siab, haum-thwj, thiab muaj peevxwm. Faj seeb rau koj tus menyuam kom nws paub nws lub tsho loj thiab nws qhov su uas ntim tuaj mus rau hauv tsev kawm ntawv. Pab koj tus menyuam xyaum hnav thiab hle nws lub tsho loj thiab rau-hle nws nkawm khau.

Kev ua si nrog menyuam

Nug koj tus menyuam kom nws hais tag nrho txhua yam uas nws muaj peevxwm ua los ntawm nws tus kheej. Muab tej uas nws hais tawm los no sau rau hauv ntawv. Nug koj tus menyuam kom nws kuj hais tej yam uas nws xav ua kom tau uas yog ua nws ua nws thiab seb nws yuav kawm ua tej yam no tau licas.

Qhuas koj tus menyuam thaum nws ua tau dua li tsis tos leej twg. Thaum koj tus menyuam nws hnav tau nws khaub ncaws los yog nws rau tau nws nkawm khau, qhuas nws qhov kev peevxwm. Koj yuav tau cob txhawb tej cwjpwm uas koj tus menyuam no muaj, qhov no yuav ua rau nws haj yam xav ua ntau ntxiv.

Tsim ib daim ntawv ntsuas loj  “growth chart” coj los mus sau txog koj tus menyuam kev loj siab. Siv daim ntawv ntsuas “chart” no coj los sau txog koj tus menyuam tej yam tshiab uas nws kawm tau.

Tham txog tej kev sib txawv ntawm tej huab cua rau ntawm ib lub xyoos twg thiab tej khaub ncaws uas yus yuav hnav rau thaum lub caij huab cua hloov los yog caij nyoog. Lub 12 hli ntuj puas sov? Ua li ne peb puas hnav tsho tiv no thiab looj hnab looj tes rau lub caij ntuj so?

Xyaum ua si “hnav khaub ncaws” nrog rau koj tus menyuam. Cia nws xaiv seb nws nyiam hnav dab tsi rau ntawm ntau hom huab cua thiab tham txog nws kev xaiv tej khaub ncaws.

Nkaug 2 kab qhov los ntawm 3 los yog 4 kab cov qhov rau ntawm ib daim ntawv tuab-tuab. Muab cov ntaub, xov thiab hlua khau rau koj tus menyuam kom nws xyaum txiav thiab khi.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Coj koj tus menyuam mus rau ntau qhov chaw xws li pem tsev saib ntawv, mus tom tiaj ua si, mus khw yuav khoom noj, mus pem tsev xa ntawv, mus tom tsev teev ntuj, mus rau pem tej phoojywg tsev. Kev kawm ntau yam yuav pab koj tus menyuam lub hlwb kom loj hlob thiab thaum pom ntawv sau ua lus nws yuav yooj yim rau txhua qhov chaw. Los lus yog kawm los ntawm kev sib txuas lus thiab kawm tau los ntawm koj kev tham lus nrog rau koj tus menyuam hais txog dab tsi uas muaj tshwm sim nyob rau hauv lub ntiaj teb ib ncig ntawm koj. Kev mus saib koj lub cheeb tsam tsev saib ntawv yuav pab rau koj tus menyuam kom nws nyiam ntawv, thiab tej menyuam uas nws nyiam ntawv yuav xav nyeem ntawv kom ntau.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Coj koj tus menyuam mus ntsib kws khohniav ua ntej yuav mus pib kindergarten. Nws tseem ceeb heev uas cov menyuam yuav tau mus ntxuav lawv cov hniav kom raws caij nyoog.

monthly guide [PDF]