Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Nrog tham thiab ua si nrog koj tus menyuam rau ntawm ib hnub twg. Rub koj tus menyuam rau hauv koj lub xub ntiag thiab plhws lawv lub nruab qaum, qhov no yog ua ib qho chaw txhawb siab rau lawv. Piav qhia rau koj tus menyuam tias hauv tsev kawm ntawv nws muaj ntau-ntau tus menyuam thiab tej neeg laus uas lawv yuav ntsib rau ntawm ib hnub twg.

Kev ua si nrog menyuam

Nug koj tus menyuam txog ntawm ib hnub twg thiab kom nws qhia rau koj tias hnub ntawv muaj dab tsis tshwm sim. Siv lub sijhawm no kom tseem ceeb rau koj thiab koj tus menyuam. Nyeem ib phau ntawv los yog mloog ib zaj nkauj uas neb ob leeg nyiam. Kav tsij pib ua qhov no mus ntxiv tom qab thaum koj tus menyuam twb mus kawm ntawv kindergarten.

Cob txhawb koj tus menyuam nrog muab kev peevxwm rau nws kom nws muaj peevxwm ua tau ntau yam. Cov menyuam uas nws pom hais tias nws qhov kev kawm ntawv tseem ceeb yuav muaj peevxwm ua tau ntau yam thiab ntsib ntau yam tshiab. Tham nrog koj tus menyuam txog tej yam uas nws zoo siab ua tau. Nug nws txog ib yam uas thaum nws ua puas nyuaj rau nws. Nws xav licas thaum nws ua tsis tau?

Qhuas koj tus menyuam yog thaum nws ua tau ib qho zoo. Ua twb zoo saib rau qhov nws ua tsis yog qhov nws ua tau tawm los mus. “Mary, kuv nyiam thaum koj kam muab koj cov khoom ua si faib ua si nrog koj tus niam hluas.” Hais kom koj tsev neeg txhua tus hais kab lus no kom tiav rau ntawm txhua-txhua hnub. “Kuv zoo siab _____ rau _____.” Thiab “kuv zoo siab rau kuv tus kheej rau ___.”

Tham nrog rau koj tus menyuam txog kev xyaum sib faib khoom siv/ua si. Tej yam peb yuav faib rau peb cov phoojywg tom tsev kawm ntawv yog dab tsi? (khoom ua si, phau ntawv, dab neeg). Yam peb yuav faib tsis tau, qhov ntawv yog dab tsis thiab yog vim licas? (Lub zuag, lub khob los yog dej haus, tus pas haus dej, rab rawg.) Tsim kom muaj ib qho kev ua ub no uas yog sau npe txog tej khoom rau hauv ntawv t thiab nug seb qhov khoom no puas tsim nyog rau peb faib nrog rau lwm tus. Nug koj tus menyuam yog vim licas.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Siv sijhawm nrog koj tus menyuam rau ntawm ib hnub twg los mus sib tham thiab cuab pob ntseg mloog. Nrog koj tus menyuam tham txog tej yam uas muaj nyob ib ncig ntawm koj. Tham nrog koj tus menyuam tias khoom muaj tshwm sim zoo licas, kev xav, thiab tswv yim. Thaum koj tus menyuam tham nrog koj, mloog thiab ua lus nug rau nws.

Nyob Nyab Xeeb5

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Pab koj tus menyuam kawm txog ntxuav tes thiab ntxuav muag thiab siv chav dej. Ua ntej yuav mus kawm kindergarten, menyuam yuav tsum tau txawj siv chav dej, ntxuav lawv tes thiab so pob tw, swb ris, sia siv.

monthly guide [PDF]