Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Cob txhawb koj tus menyuam kom xyaum ua yam tshiab; siv xaum kob, xaum qhuav, txiab, khawm, swb ris, rawg, diav, thiab lwm yam khoom me. Ua ntej yuav mus kawm ntawv kindergarten, muaj ntau tus menyuam muaj peevxwm teb tau duab los yog teb tej huj 4 fab xib luag, 4 fab ntev, vaj voog, thiab kab. Muaj coob tus kuj muaj peevxwm kos duab neeg tau, pab hnav ris tsho me ntswb me ntsi, thiab siv diav noj mov.

Kev ua nrog menyuam

Pab koj tus menyuam txiav tej huj duab. Txiav vaj voog, txiav 4 fab sib luag, thiab 4 fab ntev. Qhia rau koj tus menyuam hais txog tej huj no yuav pab lawv kom paub txog xws li tib neeg, ntoo, tsev, nkoj, thiab lwm yam khoom. Cia koj tus menyuam muab cov duab no cov no coj los lo rau ntawv thiab sau lawv lub npe rau ntawm lawv daim ntawv uas yog siv xaum kob los yog mav kawm sau rau.

Xaws tej khawm tsho rau ntawm tej ntaub thiab cia koj tus menyuam xyaum khawm thiab txo khawm. Koj kuj muab tau tej swb ris, ntaub tho qhov thiab tej khawm uas muab nias ua ke rau koj tus menyuam xyaum xaws rau tej khaub ncaws.

Cia koj tus menyuam muab tais diav npaj rau thaum yuav noj hmo. Nrog koj tus menyuam tham seb tej diav rawg ntawv kom nws qhia seb npe hu licas thiab siv los ua dab tsi. Cia koj tus menyuam xyaum tuav diav rawg, diav nplooj thiab riam. Muab tej yam no coj los ua kom yog ib qhov kev lom zem rau nws kawm! Rab riam, peb muab coj los hais noob taum puas tau, muab pob kws choj puas tau rau ntawm rab diav, noj puas tau kua dis yog siv rab diav rawg?

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Cia koj tus menyuam pab koj xa ntawv ntawm. Sau ntawv mus rau tej neeg txheeb ze thiab phoojywg qhov no yuav pab koj tus menyuam kom nco tau tej tsiaj ntawv.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tham txog kev caij npav, tsheb thiab kev tsheb mus los txog kom xyuam xim. Txawm hais tias koj tus menyuam nws caij los tsis caij lub npav mus los rau tsev kawm ntawv, txhua tus menyuam yuav tsum paub txog tsheb, npav thiab kev tseb mus los rau hauv kev.

monthly guide [PDF]