Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tham nrog koj tus menyuam txog lwm haiv neeg thiab muab lub tsam thawj rau koj tus menyuam kawm kom paub txog lwm haiv neeg. Tham txog tej caij so, zaub mov, thiab lwm yam kev cai dab qhuas tsoo tsho. Mloog tej yas suab thiab tshawb tej khoom uas siv coj los ua suab paj nruag rau ntawm ntau haiv neeg.

Kev ua si nrog menyuam

Muab ib hmo ntawm ib lub asthiv twg coj los kawm txog lwm hais neeg. Ua lawv tej zaub mov, ua si thiab dai ub no uas yog haiv neeg ntawv li, thiab tham txog yam tsiab thiab cia koj tus menyuam kawm.

Lub chaw khaws ntaub ntawv muaj ntau, ntau phau ntawv uas muab sau ua dab neeg txog lwm haiv neeg uas nyob thoob ntiaj teb. Nqa ntawv pem lub chaw cia ntawv los mus tsev thiab xyaum nyeem ua ke nrog koj tus menyuam txhua-txhua hnub.

Kawm txog cov caij so uas feem ntau tsis tshua muab coj los ua koomtxoos nco txog. Nrhiav seb leej twg thiaj muab coj los ua koomtxoos nco txog, nyob qhov twg thiab lawv muab coj los nco txog zoo licas, tej yam zaub mov noj siv rau lub koomtxoos no yog dab tsi; thiab koom nco txog lub koomtxoos no ua ke.

Koj puas paub lwm tsev neeg ua nws kev kab li kev cai haiv neeg tsis zoo li koj? Caw lawv tuaj nrog koj noj hmo los yog ua si thiab cia lawv cov menyuam nrog koj tham, tham nrog lawv tsev neeg, thiab lawm kev nyob noj zoo licas. Tej menyuam yuav kawm tau yam tshiab txog lwm haiv neeg, seb lawv sib txheeb zoo licas, thiab kuj ntau tau phoojywg tshiab.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Xyaum nyeem ntawv los yog tham txog tej duab uas nyob hauv phau ntawv thiab kawm tej lus tshiab nyob rau hauv. Ua lus nug rau koj tus menyuam. Thaum koj tus menyuam teb tej lus, nug nws seb qhov ntawv yog dab tsi. Tham qhov koj tus menyuam tham thiab tham kom to taub.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Coj koj tus menyuam mus ntsib kws khomob yog thaum nws tsis xis neej. Nyob rau lub hli ua ntej koj tus menyuam yuav mus kawm ntawv kindergarten, nws tseem ceeb rau kom koj tus menyuam nyob zoo thiab tsis muaj mob.

monthly guide [PDF]