Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Qhuas koj tus menyuam thaum nws coj tus cwjpwm zoo, siv tej lus zoo, thiab koomtes nrog lwm tus neeg. Ua ntej yuav mus kawm ntawv kindergarten, muaj coob tus menyuam muab peevxwm koom tau nrog lwm tus menyuam thiab laus neeg. Qhov no yuav pab thiab yuav ua rau lawv xyaum coj cwjpwm zoo.

Kev ua si nrog menyuam

Tsim kom muaj kev ua si txog kev xyaum hais lus zoo. Tej kev ua si lino yog ib txoj hauv kev zoo rau menyuam kom khaws tau tej lus zoo coj los mus siv rau kev thaum hais dab neeg.

1) Sau los lus “thov” thiab “ua tsaug” rau ib daim menyuam ntawv.

2) Nyob rau lwm daim ntawv, sau tej neeg npe hauv koj lub tsev los yog lwm tus menyuam uas koj pom txhua hnub, zoo li niam-txiv thiab nus-muam. Lwm daim ntawv, sau tej neeg npe uas koj tus menyuam tsuas pom lawv qee thaum, xws li tus neeg luj khoom tom khw yuav noj, tus saib ntaub ntawv tom chaw saib ntawv, los yog lwm tus neeg hauv tsev neeg sab nrauv npe.

3) Muab cov ntawv no coj los tso ua ib pawg thiab kom koj tus menyuam xaiv ib daim ntawv tawm ntawm pawg ntawv los thiab kom nws teb hais tias yog thaum nws ntsib nrog tus neeg no, nws yuav coj tus cwjpwm zoo rau tus neeg no dhau los thiab rau yav tom ntej zoo licas. Piv txwv li hais tias, koj tus menyuam xaiv tus neeg tshuaj mob uas nws ntsib nyob tom tus kws khomob lub chaw ua haujlwm ntawm pawg ntawv no los. Nws tham txog ib zaug thaum nws nug tus neeg tshuaj mob no kom muab ib daim xiv-tiv-kawm rau nws uas nws yuav hais los lus tias “thov”, los yog nws hais “ua tsaug” rau tus neeg tshuaj mob no rau lwm zaus thaum nws rov mus ntsib tus kws khomob.

Ua ib tug qauv zoo rau koj tus menyuam uas yog faj seeb kom nws coj tus cwjpwm zoo thiab hais lus zoo, xws li siv los lus “thov” thiab “ua tsaug” rau koj.

Tsim ib lub thawv rau kev “coj cwjpwm zoo” nyob rau hauv koj lub tsev uas yog tho ib lub qhov rau saum toj. Nyob rau ntawm ib hnub twg, ib zaug toj ib asthiv, los yog ntau li koj ua tau, nug koj tsev neeg ib tug twg kom nws sau txog tias uas nws ne nws kev ua zoo rau lwm tus hauv tsev xws li ua zoo, pab, thiab ua qhov zoo cwjpwm. Ib zaug ib asthiv, nyeem cov lus no ua suab kom nrov rau sawv daws tau mloog.

Tham nrog rau koj tus menyuam txog kev thaum ua si yuav tau ua kom zoo rau lwm tus. Tham txog kev yus yuav haum rau lwm tus yog yuav ua licas.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tsim kom muaj kev nyeem ntawv ua ke rau koj thiab koj tus menyuam. Tham txog ntawm phau ntawv, tham txog tej duab nyob rau hauv phau ntawv, nug tias tej neeg hauv phau ntawv yog leej twg. Cov menyuam uas nws nyiam saib tej duab thiab tham txog phau ntawv, yuav ua rau lawv haj yam xav nyeem ntawv ntau.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Pab koj tus menyuam xaiv ib lub hnab ev ntawv thiab xyaum xyuam xim. Hnab ev ntawv uas nws hnyav heev los yog ev tsis thwj raw li kev yuav ua rau muaj teebmeem rau tus menyuam, mob nruab qaum, caj dab, thiab mob xwb pwg, thiab rau nws kev mus kev-sawv.

monthly guide [PDF]