Npaj Rau Tsev Kawm Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Tsim kom muaj lub caij nyoog rau koj tus menyuam los mus muaj sijhawm nrog rau lwm tus menyuam nyob thiab nrog tej laus neeg. Nyob rau kindergarten, koj tus menyuam nws yuav nrog lwm tus menyuam thiab xibfwj nyob thiab yuav tsum kam haum nrog rau lawv.

Kev ua si nrog menyuam

Tham nrog rau koj tus menyuam txog tej yam ua nws muaj peevxwm ua nrog rau lwm tus neeg uas tsis yog nws ua nws tus kheej.

Nrhiav ke ua si uas yuav tsum muaj ob leeg los yog ntau dua ua si ua ke ib yam li pov los log ncaws npoj pob.

Kom koj tsev neeg sawv daws los mus ua tej yam kev ua li kos duab txua ub no ua ke. Muab tej yam muaj nqi dai rau hauv koj lub tsev. Qhia lwm tsev neeg txheeb koj los yog tsev neeg nyob ze ntawm koj txog lub tswv yim no. Sim mus koom nrog rau qhov kev pab “neighborhood-wide service project” thiab koom ua tej yam zoo rau hauv koj lub zej zog.

Npaj ib pluas mov nrog uas yog ua nrog koj tus menyuam uas yog yuav tsum kom txhua tus los mus koom. Xaiv ib qho qav. Txiav txim siab leej twg yog tus yuav txhoov, hli, thiab do. Tom qab ntawv, sawv daws los noj ua ke.

Tham nrog rau koj tus menyuam txog txhua yam uas yuav tsum tau ua kom tiav nyob rau hauv lub tsev. Tsim kom muaj ib qho kev “nyias muaj nyias haujlwm” thiab muab sau cia nrog rau seb leej twg lub luag haujlwm yog lub twg.

Npaj Rau Kev Nyeem Ntawv

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Yuav kom koj tus menyuam paub lus ntau dua qub tuaj, los yog lej uas yog muab sau ua lus, pab qhia rau nws txog lwm lo lus tshiab uas yog muab tham kom meej pem rau nws. Muaj kev tshawb pom tias yog tus menyuam twg siv tej lub laus neeg ntau yuav ua rau nws yooj yim thaum nyeem ntawv. Paub ntau los lus yuav pab rau menyuam kom nco tau thaum nws sau thiab nkag siab thaum nws nyeem.

Nyob Nyab Xeeb

Tswv yim yuav Xyaum rau lub Hlis no

Menyuam, yuav tau coj mus kuaj qhov muag seb lawv puas kom kev zoo.

monthly guide [PDF]