Isu-Diyaarinta Xanaanada

Akhri, Qor iyo la Hadal cunugaada maalin kasta!

Wac si aad u qabsatid ballanka Baaritaanka Caruurnimada Hore (Early Childhood Screening) inta u dhaxeyso 3 jir ilaa 5 jir – kana fiican marka uu ka sii yar yahay!

  • Xafiiska Baaritaanka Caruurnimada Hore: 651-632-3746

Hubso in diiwaanka talaalada cunugaada casriyeysan yahay.

  • Barnaamijka talaalka Minnesota: 651-201-5503

Booqo kaddibna dooro dugsi.

  • La xariir Xarunta Meeleynta Ardayga (Student Placement Center) si aad u heshid macluumaad dheeraad ah: 651-632-3709

Hagayaasha bil kasta

Sateembar

Oktoobar

Nofeembar

Diseembar

Janaayo

Febraayo

Maarso

April

Maajo

Juuniyo

Luuliyo

Agoosto